Lidhje: MAS | UPT | FGJM | Deklarata e Bolonjës Doktorata-FGJM |

DREJTIMET QE PERGATITEN NE FAKULTET NE NIVELIN E PARE

Diploma: Inxhinieri e Shkencave te Tokes

Diploma synon të realizojë përgatitjen e inxhinierëve për të t'ju përgjigjur fushave prioritare të gjeologjisë si:

Tregu aktual kërkon nga specialistët në fushën e gjeologjisë të përdorin aftësit e tyre si në drejtimet praktike, siç janë ato mjedisore, të gjeologjisë inxhinierike, të hidrogjeologjisë, të mineraleve të dobishëm të ngurta dhe hidrokarbureve etj., ashtu edhe në ato studimore, siç janë ato të ofioliteve, të gjeotektonikës, gjeofizikës, të gjeologjisë së baseneve sedimentare etj.

Diploma: Inxhinieri e Burimeve Natyrore

Profili: Gjeoinxhinieri

Një formim inxhinierik me njohuri specifike për të mbuluar problemet:

Profili: Inxhinieri Nafte

Një formim inxhinierik me njohuri specifike për të mbuluar problemet:

Profili: Inxhinieri Gjeomjedisi

Një formim inxhinierik me njohuri specifike për të mbuluar problemet:

Diploma: Inxhinieri Gjeoinformatike

Diploma synon të realizojë:

Gjithë diplomat ofrojnë mundësinë e ndjekjes së formimit të Nivelit të Dytë dhe pjesërisht të Masterit në:

MUNDESITE E PUNESIMIT PAS MBARIMIT TE FAKULTETIT:

fig1
fig2
fig3
fig4
fig5
tervjol