Lidhje: MAS | UPT | FGJM |

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi"

Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi" Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi"

Plani Mësimor - Viti akademik 2011 - 2012

Nr
Lënda
Kredite
1
 Tektonika globale dhe vendburimet
8
2
 Modelimi dhe optimizimi i strukturave natyrore
9
3
 Menaxhimi i integruar i burimeve natyrore
8
4
 Ligjshmeria dhe ekonomia e burimeve natyrore
5
 Lëndë me zgjedhje (dy lëndë sipas orientimit)
5
 Lënda 1
8
6
 Lënda 2
8
7
 Projekt - Kursi
14
 Emërtimi i lëndëve me zgjedhje
1
 Gjeol. Ekon. Dhe V.B. Min. Dob. Te Shqipërisë
8
2
 Kërkim zbulimi i V.B. minerale
8
3
 Gjeologjia e naftës
8
4
 Studimet e integruara të rezervuarëve
8
5
 Metalogjenia
8
6
 Analiza e të dhenave - modelimi i vendburimeve
8
7
 Vendburimet hidrokarbure të Shqipërisë
8
8
 Paleontologjia dhe stratigrafia e aplikuar
8
9
 Efektiviteti i studimeve gjeofizike komplekse
8
10
 Karakterizimi i lëndës së parë minerale
8
11
 Termokronologjia
8
12
 Plotësime të mekanikës së dherave dhe të shkëmbit
8
13
 Inxhinieria e uljeve minerare dhe ndikimi në mjedis
8
14
 Plotësime të inxhinierisë së hidrokarbureve
8
15
 Plotësime të inxhinierisë së shpimit të puseve
8
16
 Teoritë e qëndrueshmërisë së shkëmbinjve
8
17
 Matjet dhe model. i objekt. gjeologo-minerare
8
18
 Riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve
8
19
 Përpunimi i xeheroreve
8   Për më tepër informacion dërgoni e-mail në:   korini@yahoo.com